ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Tvoqt 4as1
       През учебната 2016/2017 година в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дамяница стартира Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:
- преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
- развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;      През учебната2017/2018 година продължава реализацията на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза 2“

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

Групи по ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - ФАЗА 2

1. Групи за ученици с обучителни затруднения:
1.1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ІІ клас - ръководител Румяна Гиздова

ІІІ клас - ръководител Благойка Димова

VІІ клас - ръководител Десислава Бабанова


1.2. МАТЕМАТИКА

VІІ клас - ръководител Деница Иванова2. Групи с ученици за занимания по интереси

- ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА - ръководител Гергана Цурева

- ТЕАТРАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО - ръководител Камелия Николова

- ФВС - КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ - ръководител Костадин Йорданов       С учениците от групата по БЕЛ - 3 клас под ръководството на старши учител Благойка Димова се проведе публична изява на тема: "Обичам българската реч". 


       Учениците от групата с обучителни затруднения по БЕЛ - 7 клас изнесоха открит урок под ръководството на старши учител по БЕЛ Десислава Бабанова. Седмокласниците показаха пред своите гости - родители, съученици и учители какво са научили в часовете по проекта "Твоят час" и готовността си да се явят на НВО.


        Под ръководството на старши учител Деница Иванова учениците от групата по математика представиха пред съученици, родители и учители наученото през учебната година. 

       Учениците - участници в групата по Театрално и сценично изкуство с ръководител г - жа Камелия Николова направиха колоритна разходка в света на фолклора.

 


       На 31.03.2018 г. групата по Приложни изкуства посети художествената галерия "Ликин"

 

       Група за ученици с обучителни затруднения от III клас с ръководител Благойка Димова

        Участниците в групата по ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА изработиха красиви мартеници. 

       Галерия от снимки на група по ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА с ръководител Гергана Цурева.