АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ

       ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО ИЗВЪРШВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА, ОБЩИНА САНДАНСКИ - виж тук
       Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - виж тук 

       Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава - виж тук


 


       Издаване на дупликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи - виж тук