АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ       ЗАПОВЕД за доставка на продуктите по схемата/схемите Училищен плод и мляко- виж тук
       ПРЕДЛОЖЕНИЕ за доставка на продуктите по схемата/схемите Училищен плод и мляко- виж тук       ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"- виж тук
       ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО ИЗВЪРШВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА, ОБЩИНА САНДАНСКИ - виж тук
       Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - виж тук 

       Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава - виж тук


 


       Издаване на дупликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи - виж тук