УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

       ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЕЛО ДАМЯНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА - виж тук
       МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ (виж тук), ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ (виж тук), ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (виж тук) НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЕЛО ДАМЯНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024


       УЧИЛИЩЕН ГОДИШЕН ПЛАН ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА 2023-2024Г. виж тук; EТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА - виж тук       СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЕЛО ДАМЯНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА - виж тук

 

       ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО (виж тук) и ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ (виж тук) НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЕЛО ДАМЯНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024