УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 

 

                 ГЛАВА  І.     ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

      Чл.1.Този правилник допълва и конкретизира правата и задълженията на служителите в училището и урежда организацията на труда в него.
Правилникът има за цел да осигури необходимите условия за правилната организация на дейността на всички кадри и учениците в училището.
Светското образование в Република България не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците,както и дискриминация на основата на пол,народност,етническа принадлежност и религия.
Чл.2.Правилникът е задължителен за директора,учите-
лите,възпитателите и другите служители в училището.
Чл.3.Настоящият правилник се създава на основата на ЗНП,ППЗНП,КТ и указанията на МОН: за учебната 2009-2010 година.
Чл.4.Правилникът се приема на заседание на ПС на училището.Актуализира се в началото на всяка учебна година.Извадки от него се свеждат до знанието на всички ученици от класните ръководители.

 

 

               

 

                                ГЛАВА  ІІ

УСТРОЙСТВО,ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл.5.Основно училище”Св.Св.Кирил и Методий” селоДамяница е общообразователно с осемгодишен курс на обучение,обособен в два етапа – начален/І-ІV клас/ и прогимназиален/V-VІІІ клас/.От началото на учебната година със заповед на Министъра на образованието и науката училище “П.Берон” село Лебница е присъединено към основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”-Дамяница и се води като филиал на училището.
Чл.5.1.Училището е общинско.Община Сандански предоставя материалната база за ползване и стопанисване,
разпореждане и управление.
Чл.6.Основен вид дейност в училището е педагогичес-
ката.
Чл.7.През учебната 2009-2010 година учениците ще бъдат обхванати за обучение в 9 паралелки от началната степен и 4 паралелки от средния курс/прогимназия/.
Чл.7.1.За част от учениците ще се осъществява целодневна организация на УВР – 2 групи в началната степен – по една в селата Дамяница и Ново Делчево.
Чл.7.2.Обучението в училището е едносменно.В него се учат деца от селата Дамяница,Ново Делчево,Вълково, Струма,Лебница и Рибник.Те са разпределени както следва:

                                        -  4  -
Първи клас            - две паралелки
Втори клас            - три паралелки
Трети клас             - две паралелки
Четвърти клас     -   две паралелки
Пети клас            - една паралелка
Шести клас         - eдна паралелка
Седми клас         -  една паралелка
Осми клас           - една паралелка
Ученически занимални  -  2 групи.
Общо за училището  -  13 паралелки и 2 групи.
Чл.8.Учениците пристигат сутрин в училището в 7,30 часа,задължително се строяват / ако времето е подходящо/ и с помощта на дежурните учители се пропускат в   сградата на училището.По същия начин учениците се пропускат и при следобедните занимания в 13,45 часа.
Чл.9.Времетраенето на часовете и междучасията се фиксира със звънците,които се включват по определен график:
7,50 часа   -   строяване на учениците
8,00 часа   -   начало на учебните занятия
Чл.10.При влизането в училището учениците са длъжни да се движат без шум и блъскане и заемат местата си в определените стаи и кабинети.
Чл.11.Задължение на всеки учител е да изисква учени-
ците да посрещат учителите със ставане на крака.
Чл.12.През време на междучасията дежурните учители се намират на определените етажи съгласно графика,като осигуряват: навременното влизане на учениците в класните стаи – след биенето на първия звънец; Проверяват класните стаи и предотвратяват възникнали конфликтни ситуации;всеки преподавател е длъжен да изведе учениците. си от кабинета или класната стая след третия час за голямото междучасие; >задълженията на дежурните учители се изчерпват

след биене на последния звънец за деня – 13,00 часа.
Чл.13.След завършване на последния час всеки начален учител придружава учениците до изхода на училището.
Чл.14.Абсолютно е забранено излизането на учители или възпитатели от часовете за даване на консултации на родителите.
Чл.15.Учебните занятия се провеждат по утвърдено от директора на училището седмично разписание на часовете.Промени в него могат да се правят в краен случай и с изричното разрешение на директора на училището.
Чл.16.При провеждане на извънучилищна дейност / СИП,срещи,консултации и др.подобни/ учениците влизат
в училището само с преподавателя или с ръководителя.
Чл.17.Часовете по труд и техника се провеждат в определените кабинети и работилници.Учениците са длъжни да спазват изискванията по безопасността на труда,давани от учителя.
Чл.18.Отсъствията на учениците от училище по уважителни причини се удостоверява с медицинска

-  6  -
бележка от лекуващия лекар,приподписана от училищния фелдшер или бележка от родителя или настойника.
Чл.19.За ученик,обучаван в училището,чиито отсъствия за една учебна година са повече от 30 неизвине-
ни може да се наложи наказание по чл.139 ал.1,т.3 от ППЗНП/преместване в друго училище до края на учебната година/.
Чл.19.1.За ученик,чиито отсъствия не позволяват оформянето на срочна или годишна оценка по един или няколко предмета,се прилагат разпоредбите на Наредба №3
на МОН за системата на оценяването на учениците.

Чл.20.Отсъствие на ученик от учебен час без уважителна причина се счита за неизвинено отсъствие. Закъснения до 15 мин.за три учебни часа без уважителна причина се счита за 1/един/ учебен час

неизвинено отсъствие.
Чл.21.За всички допуснати отсъствия класни ръково-
дител уведомява своевременно родителя/настойника/ на ученика писмено.
Чл.22.Образователно-възпитателния процес се провежда по кабинетна система в средния курс и по класни стаи в началния курс.
Чл.23.Заниманията се провеждат по отговарящи на изискванията на ХЕИ и утвърдено седмично разпределение от директора.
Чл.24.Извънучилищните дейности се провеждат по график,утвърден от директора на училището.

 

                                           -  7  -
ГЛАВА   ІІІ
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО,ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ И УЧЕНИЦИТЕ

                      РАЗДЕЛ І.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.25.Директорът на училището,учители и възпитателите и помощния персонал в училището са длъжни да спазват трудовата дисциплина,като:
Чл.25.1.Работят честно и добросъвестно.
Чл.25.2.Съблюдават настоящия правилник.
Чл.25.3.Изпълняват точно и навреме разпорежданията
на директора на училището и другите по-висши органи.
Чл.25.4.Идват навреме на работа и спазват изисквания-
та на КТ.
Чл.25.5.Използват цялото си служебно време за  изпълнение на преките си задължения.
Чл.25.6.Дават положителни резултати от своята работа.
Чл.25.7.Пазят грижливо училищната собственост-
сграда,кабинети,класни стаи,работилници,учебни пособия,съоръжения,технически средства и машини,
инвентар,инструменти,като за нанесени щети се заплаща съгласно действащите законови уредби от лицата,които са ги причинили виновно или неспазили съответните инструкции.
Чл.25.8.Поддържат ред и чистота на работните си места и помещенията,където работят.

 

                                           -  8  -
Чл.25.9.Спазват правилата за хигиената,безопасността и охраната на труда и ползват предпазни средства и приспособления.
Чл.25.10.Сигнализират своевременно на директора на училището или заместващия го за отстраняването на допуснати нередности с оглед навременното им отстраняване.
Чл.25.11.Спазват законоустановените норми и морал,
като със своето поведение в училище и извън него пазят престижа на професията и училището,в което работят.

                                 РАЗДЕЛ   ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА         
НА УЧИЛИЩЕТО
Чл.26.Правата и задълженията на директора на училището са дадени в КТ,ЗНП,ППЗНП и този правилник.
Чл.27.Директорът на училището организира,контролира и отговаря за цялостната дейност на училището.
Чл.27.1.Осъществява държавната политика в областта на образованието.
Чл.27.2.Обезпечава необходимите условия за нормална работа на всички ученици,учители,служители и работници.
Чл.27.3.Представлява училището пред органи,органи-
зации и лица и сключва договори с юридически и физически лица.
Чл.27.4.Прилага нормативните актове в областта на образованието.
Чл.27.5.Разпорежда се с бюджетните средства.

                                             -  9  -
Чл.27.6.Сключва и прекратява трудовите договори с учителите,възпитателите,служителите и работниците в училището по реда на КТ.
Чл.27.7.Обявява свободните места в Бюрото по труда-Сандански,РИО -Благоевград в тридневен срок от овакантяването им.
Чл.27.8.Награждава и наказва ученици,учители и служители в съответствие с КТ,ЗНП и ППЗНП.
Чл.27.9.Организира приемането на учениците и възпитанието им в съответствие с държавните образовател-ни изисквания.
Чл.27.10.Подписва документите за преместването на учениците,за завършен клас и степен на образование.
Чл.27.11.Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната училищна документация.
Чл.27.12.Председател е на педагогическия съвет и отговаря за изпълнението на решенията му.
Чл.27.13.Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училище,като активно работи със здравната служба в селото и медицинското лице към училището.
Чл.27.14.Организира изпълнението на текущ и основен ремонт в училището,разширяване и обогатяване на материалната база в училището.
Чл.27.15.Извършва задължителна по норматив преподавателска работа.
Чл.27.16.Най-малко един път седмично приема учениците при влизането им в училищната сграда.
Чл.27.17.Директорът предприема мерки за предотвра-
-  10  -
тяване на форми на дискриминация в училището.
Чл.27.18.Административните актове на директора на училището могат да се отменят от началника на РИО на МОН – Благоевград.
Чл.28.След сключване на трудов договор с учител или служител директорът е длъжен: да запознае учителя или служителя с  характера на работа му,длъжностната характеристика,реда и начина за извършването; да го запознае с правилника за вътрешния ред в

училището,правилата за хигиената и безопасността на труда и противопожарната охрана; да създава условия,подпомага и контролира

квалификацията на учителите и служителите;

          ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ И                                       
ВЪЗПИТАТЕЛИ
Чл.29.Правата и задълженията на учителите и възпитателите са дадени в КТ,ЗНП,ППЗНП и този правилник.
Чл.29.1.Учителят има право:
- свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес,като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационни технологии.
- да дава мнения и да прави предложения по дейност-
та на училището;
- да получава информация по въпроси,свързани с
-  11  -
изпълнение на служебните му задължения,както и за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация; да участвува в класирането на проектите за учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник,по който ще се провежда обучението;да повишава образованието и професионалната си;

квалификация; да бъде награждаван за постигане на професионал

ни успехи при обучението и възпитанието на учениците и получи обществено признание;
Чл.30.Учителите и възпитателите са длъжни да:
Чл.30.1.Изпълняват задълженията си съгласно КТ,длъжностната си характеристика и нормативните актове в системата на образованието.
Чл.30.2.Изпълнява нормата за задължителна преподава- телска работа,определена с Наредба на министъра на образованието.
Чл.30.3.Да преподава учебния материал на книжовния български език,с изключение на предмета “чужд език”,да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми.
Чл.30.4.Изпълнява решенията на ПС,както и препоръките на контролните органи на РИО на МОН и МОН.
Чл.30.5.Опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности,организирани от училището.
-  12  -
Чл.30.6.Повишава професионалната си квалификация.
Чл.30.7.Организират и провеждат образователно-възпитателната работа съгласно нормативните документи и настоящия правилник.
Чл.30.8.Подготвят навреме всички дидактически и други пособия за урока преди започването на часа.Забраня-
ва се изпращането на ученици за взимане на материали,
дневници и др.по време на час.
Чл.30.9.Отговарят за опазването на имуществото в класните стаи и кабинети и при нанесени щети да търсят отговорност от извършителите.
Чл.30.10.При отсъствие поради заболяване или други обективни причини своевременно уведомява директора на училището или заместващия го.
Чл.30.11.Да не ползва мобилен телефон по време на час.
Чл.30.12.Да се явява на работа с облекло и във вид,
които съответстват на положението му на учител и добрите нрави.
Чл.30.13.Уведомяват директора на училището един ден по-рано при извеждането на учениците извън училището-
наблюдения на изложби,практически занятия и др.подобни
и вземат мерки за реда,дисциплината и безопасността на учениците.
Чл.30.14.Оказват помощ след 3 час при извеждането на учениците за голямото междучасие.
Чл.30.15.Организират и провеждат учебния процес с оглед максималното усвояване знанията и уменията още по време на час.

                                           -  13  -
Чл.30.16.Системно да водят учебната документация съгласно изискванията на нормативните документи.
Чл.30.17.Следят редовно и се запознават с поставените документи,графици,съобщения и др. в учителската стая и ги изпълняват точно и в срок.
Чл.30.18.Да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация,основана на пол,народност,етническа принадлежност и религия.
Чл.30.19.Индивидуалните срещи на учителя с родителите на ученици се провеждат в приемното време на учителя или друго удобно за двете страни време.
Чл.31.Учителите и възпитателите не могат да нарушават правата на учениците,да унижават личното им достойнство и прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.
Чл.32. Учителите и възпитателите могат да отстраняват ученика от урочни или извънкласни дейности,но носят отговорност за живота и здравето на ученика до края на учебния час или извънкласна дейност.
Чл.33.С културата на поведение,междуличностните отношения в училището и извън него,с професионалната си дисциплина и високо чувство на отговорност учителите и
възпитателите следва да служат за пример на учениците.Да не допускат закъснения за работа и други дейности,безпри-
чинни отсъствия,преждевременно напускане на учебните часове,нарушаване на нормативните документи,прояви на разпуснатост и немърливост.
Чл.34.На учителите и възпитателите се забранява:

 

                                         -  14  -
Чл.34.1.Да вземат часове извън предвидените в седмичното разписание,да разместват или сливат часове без знанието и разрешението на директора.
Чл.34.2.Да изпращат ученици за материали,помагала или лични услуги.
Чл.34.3.Да събират пари от родители и ученици за училищни нужди,освен ако е за възстановяване на повредено или разрушено имущество и то със знанието на директора на училището.
Чл.34.4.Да споделят с ученици,родители и граждани въпросите и разискванията по тях на заседания на ПС и др.
Чл.34.5.Да дават информация на външни граждани и институции без разрешение.
Чл.34.6.Да дават частни уроци на ученици  от училището,където работят.
Чл.34.7.Да пушат и употребяват алкохол през време на работата си в училището както в училищната сграда,така и извън нея.
Чл.35.Работното време на учителите и възпитателите се определя със седмичното разписание и с дневния  и седмичен режим на работа в училището.
Чл.35.1.То е 8/осем/ часа на ден.
Чл.35.2.Учителят се явява на работа най.малко 15 минути преди започването на часа или мероприятието.
Тези,които имат І учебен час идват най-малко 15 минути преди началото на часа.
Чл.35.3.Дежурните учители идват в училището 20 минути преди началото на І учебен час.

                                         -  15  -
Чл.36.Преподавателите по физкултура,труд и техника,химия,биология и физика постоянно,а другите учители при нужда правят инструктаж на учениците по безопасността на работата и действията им.Такъв инструктаж се прави и от организаторите на различни мероприятия,като походи,екскурзии,състезания и др.
Чл.37.Учител,който е и класен ръководител,има следните допълнителни задължения:

да следи за успеха и развитието на учениците от

съответната паралелка в образователно-възпитателния процес,за спазването на училищната дисциплина,както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда,като периодично и своевременно информира родителите;

да контролира посещаемостта на учебните часове

от учениците от паралелката;

своевременно да уведомява родителите,ако

ученикът отсъствува от учебни занятия,както и когато спрямо него ще започне процедура по налага не на наказание или други мерки по този правилник;

да консултира родителите за възможностите и

 формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на способностите му,както и оказване на помощ от специалист,ако се налага;
-  да изготвя и предоставя на родителя характеристика
за всеки ученик в съответствие с чл.138 а от ППЗНП;
-  да организира и провежда родителски срещи;
-  да организира и провежда часа на класа,индивидуал-

                                          -  16  -
ни срещи с учениците от паралелката,да работи за развитието на паралелката като общност;
-  да участвува в процедури по налагане на наказания
и мерки по отношение на учениците от паралелката;
-  да осъществява връзка с учителите,които преподават
на паралелката и се информира за успеха и поведението на учениците и тяхното развитие;

да осъществява постоянна връзка с останалите

класни ръководители с оглед намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
-  да води редовно и да съхранява учебната документа-
ция за паралелката;
По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат мерки по основни въпроси,свързани с развитието на
учениците и тяхното възпитание.
Класният ръководител не може да овсъжда публично въпроси,свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.
Чл.38.Освен посочените в този раздел възпитателите имат следните задължения:
Чл.38.1.Строго съблюдават изработения в началото на годината дневен и седмичен режим на работа на групата.
Чл.38.2.Организират работата в полуинтернатните групи съгласно указанията на МОН при седмично натоварване от 30 часа.
Чл.38.3.Всеки ден да провеждат редовни занимания с полуинтернатните групи.

 

                                           -  17  -

заниманията започват в 14,00 часа и имат същата продължителност и междучасие,както при редовни часове.

      Чл.38.4.Един ден от седмицата,по утвърден от директора на училището график,възпитателите дават дежурство в първата смяна от 8 – 12 часа.През това време
изпълняват възложените им от директора задачи,провеждат
срещи с учителите,участват в дежурни комисии,посещават часове и др.
Чл.38.5.Останалите часове до норматива възпитателите уплътняват като изпълняват различни дейности в избрано от тях време.
Чл.38.6.Лицата,съзнателно подпомогнали извършване-
то  на актове на дискриминация,носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

        РАЗДЕЛ  ІV.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ                         
УЧИТЕЛИ
Чл.39.Учителите и възпитателите дежурят в училището по предварително утвърден график.
Чл.39.1.Дежурните учители изпълняват задълженията си съгласно графика.
Чл.39.2.Главният дежурен,отбелязан под №1 отговаря за реда и дисциплината на първия етаж.
Чл.39.3.Вторият дежурен учител нанася програмата за деня и дежури на втория етаж.
Чл.39.4.Дежурният начален учител отговаря за реда и дисциплината в сектора,където учат учениците от І-ІV клас.
-  18  -
Чл.39.5.Осигуряват пропускането на учениците след сутрешния строй,като следят да не се внасят в училището други предмети,освен ученическите пособия.
Чл.39.6.По време на голямото междучасие учениците се извеждат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на двора.
Чл.39.7.Дежурните по етажи наблюдават и изискват
спазването на дисциплината в училището,опазването на
училищната собственост,спокойното движение на учениците по коридорите и класните стаи,не допускат тичане,викане,свирене и други действия на учениците,които нарушават спокойствието,могат да повредят училищното имущество или нарушават обществената хигиена в сградата.
Чл.39.8.За възникнали неуредици по време на дежурството дежурните учители уведомяват незабавно главния дежурен,а той директора на училището.

 

              РАЗДЕЛ V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

     Чл.40.  Учениците в училището са длъжни:
Чл.40.1.Да спазват изискванията на ЗНП,ППЗНП,
училищния правилник,нормите на поведение в училище и извън него и законите на страната.
Чл.40.2.Да идват на училище сутрин 15 минути преди започването на учебните занятия,като носят необходимите за деня учебни пособия.

 

                                    -  19  -
Чл.40.3.Да се движат спокойно и прилично по коридорите,стълбището и класните стаи.След биенето на първия звънец да заемат местата си и се подготвят за урока.
Чл.40.4.Да седят на определените им от класните ръководители или учители места в класната стая,училищни
кабинети и работилници. 
Чл.40.5.Учениците посрещат учителя,директора и други    
служебни лица в класната стая със ставане на крака.
Чл.40.6.Да участвуват активно в урока,като изпълняват указанията на преподавателя.
Чл.40.7.Да носят винаги и представят без подканяне ученическата си книжка и съответната тетрадка.
Чл.40.8.При закъснение по уважителни причини или отсъствие на учителя от работа да не напускат класната стая докато дежурния ученик не изясни чрез директора с какво и къде ще се занимават този час.
Чл.40.9.Да посещават редовно учебните занятия,а при отсъствие по болест да представят в срок от 3 дни медиц.
бележка от здравните органи или училищния фелдшер.При особено важни и неотложни причини родителите предвари-
телно уведомяват класния ръководител.
Чл.40.10.В часовете по физкултура и труд и техника да се явяват в установеното облекло.Освободените от физкул-тура ученици да присъствуват в часовете или участвуват
съгласно лекарските предписания.
Чл.40.11.Да бъдат внимателни и отзивчиви към своите съученици,учителите и помощния персонал.

 

                                            -  20  -
Чл.40.12.Да опазват училищното имущество,личните си вещи и вещите на съучениците си.При повреда щетите се възстановяват в 7 дневен срок от виновния.
Чл.40.13.Да поддържат висока хигиена в двора на училището,коридорите,класните стаи и санитарните възли.Да пазят образцова чистота и на работните си места.
Чл.40.14.Да дежурят в клас като вътрешни дежурни. Задълженията на дежурните ученици се уточняват съвместно с класния ръководител в съответствие с настоящия правилник.
Чл.40.15.Да участвуват във всички дейности на училището.
Чл.40.16. Ученик,който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях,свързано с религиозни,етнически и полови различия,се наказва съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Чл.40.17.Учениците от село Ново Делчево при закъсне-нието на автобуса да се придвижат най-бързо до училището,като спазват правилата за безопасност при движение по пътищата.
Чл.41.На учениците се забранява:
Чл.41.1.Отсъствие от учебни занятия без уважителни причини,доказани с медицинска бележка от лекуващия лекар,медицинското лице в училището или родителите.
Чл.41.2.Своеволно напускане на учебни занятия.
Чл.41.3.Да участвуват в хазартни игри,да пушат,да употребяват алкохол и наркотични средства.
Чл.41.4.Да внасят в училището ненужни пособия,вещи,
-  21  -
странични предмети и принадлежности,които не се изискват от училището.
Чл.41.5.Да влизат в други класни стаи и кабинети,в учителската стая и дирекцията.При нужда се обръщат към дежурния учител.
Чл.41.6.Да накърнява с поведението си авторите и достойнството на учителя.
Чл.41.7.Да внасят закуски,плодове,семки и др.в училищната сграда.Това става на двора,като отпадъците се изхвърлят на определените за това места.
Чл.41.8.Неприлично държане на обществени места.
Чл.41.9.Да участвуват в религиозни секти,политически партии и организации.
Чл.41.10.Да не унижава личното достойнство на съучениците си,да на упражнява  психическо и физическо насилие над тях.свързано с религиозни,етнически и полови различия.
Чл.41.11.Да ползва мобилен телефон по време на час.
Чл.41.12.Да участвува в повече от две извънкласни форми.
Чл.42.Учениците подвързват,надписват и водят учебната документация/бележник,тетрадки,учебници/ съгласно изискванията на преподавателите и единните педагогически изисквания.
Чл.42.За неизпълнение на задълженията си определени с ППЗНП и този правилник ученикът се наказва със:
Чл.42.1.Забележка.
Чл.42.2.Извършване на дейности в полза на училището в свободно от учебни часове време.
-  22 -
Чл.42.3.Предупреждение за преместване в друго училище.
Чл.42.4.Преместване в друго училище до края на учебната година.
Чл.42.5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици,навършили 16 г.възраст.
Чл.43.Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час,учителят може да го отстрани до края на учебния час.
Чл.44.При тежки  или системни нарушения на задълженията,определени с този правилник и ППЗНП,
освен наказание по чл.42 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
Чл.45.Освен наказание по чл.42 ученикът може да бъде насочен към консултации от специалист,допълнител-
но обучение в извънучебно време,включително и в периода на ваканциите,участие в извънкласни и извънучилищни форми с оглед недопускане на нарушения и отпадане от училище.
Чл.46.За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание. 
Чл.47.Преди налагане на наказанието класния ръководител е длъжен да уведоми родителя/настойника/ на ученика за извършеното нарушение.
Чл.47.1.Наказанието по чл.42.т.1 са налага със заповед на директора на училището по предложение на класния ръководител,а наказанието по чл.42 т2 и 3 със заповед на директора по предложение на ПС.

                                         -  23  -
Чл.47.2.Преди налагане на наказанието по чл.42 т.1 и 2 директорът е длъжен да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата,свързани с нарушението.
Чл.47.3.Наказанието по чл.42 т3 се налага като крайна мярка при тежки нарушения.ПС изслушва доклада на класния ръководител за извършеното нарушение,изслушва ученика и определен от него учител или съученик.На заседанието на ПС може да присъствува и родителя на ученика.
Чл.47.4.Наказанието по чл.42 т 3 влиза в сила от началото на учебната година в случай,че е наложено 30 учебни дни преди края на учебните занятия.
Чл.47.4.1.След изтичането на съответната учебна година наказанието се заличава,като ученика може да продължи в училището,от което е преместен.
Чл.48.Наказания по чл.42 могат да са налагат и за допуснати неизвинени отсъствия.

                              РАЗДЕЛ VІ.  РОДИТЕЛИ

      Чл.49.Родителите са задължени:
Чл.49.1.За редовното посещение на децата си в училище.              
Чл.49.2.Осигуряват на учениците учебници и учебни помагала.
Чл.49.3.Проверяват и редовно подписват ученическите книжки,писмените контролни и класни работи и тестове на своите деца.
Чл.49.4.Съобщават своевременно на класните ръководи-

                                       -  24  -
тели или директора на училището за настъпили изменения в условията и състоянието на ученика за работа,за неговите отсъствия по семейни причини.
Чл.49.5.Подпомагат учениците при изпълнение на поставените от училището задачи.
Чл.50.Родителите имат право да:
Чл.50.1.Получават информация от класния ръководител за учебната дейност и резултатите на своите деца.
Чл.50.2.Правят предложения за подобряване работата в училището.
Чл.50.3.Бъдат избирани в ръководството на активи и тези на училището.
Чл.50.4.Се сдружават по тяхна инициатива за подпомагане  
и решаване проблеми на училището.
Чл.50.5.Спонсорират училището.

                                  РАЗДЕЛ VІІ.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНО       
ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕТО
Чл.51.Касиер-домакин.
Чл.51.1.Разпределя задълженията и отговаря за изпълне-
нието им от членовете на административно-помощния персонал.
Чл.51.2. Води училищната документация/заповедна книга,входящи и изходящи дневници,разносната книга,събиране на такси и т.н./.
Чл.51.3.Изготвя ведомостите и изплаща заплатите на работещите в училището,изготвя касови отчети,разходно-оправдателни документи и др.
-  25  -
Чл.4514.Закупува необходимите материали,пособия и др. за обезпечаване нормални условия при учебно-възпитател-ния процес.
Чл.51.5.Получава,предава и води имуществото и отчетни документи и инвентарната книга по кабинети,класни стаи и работилници.
Чл.51.6.Води домакинската работа и извършва машино-писни работи.
Чл.51.7. Работно време:
Сутрин:   8.00  -  12.00 часа
Следобед: 13.00  -  17.00 часа
Чл.52.  Огняр – работник-специалист.
Чл.52.1.Носи отговорност за цялостното отопление в училището,за поддържането и изправността на отоплител-ната инсталация и котела.
Чл.52.2.Стриктно спазване на противопожарните изисквания в парното отделение.
Чл.52.3. Грижи се за зареждането с гориво.
Чл.52.4. Своевременно да информира директора на учи-лището за привършване на горивото и техническите повреди на парния котел,като някои от тях отстранява самостоятелно.
Чл.52.5.Ежедневни проверки за изправността на училищния инвентар и имущество – сграда,кабинети,
класни стаи,ремонт на чинове,шкафове,замазване на стени и тавани,поправка съоръжения по двора,покрива,сградата,
укрепване на черните дъски,подовите настилки,поправка на брави и др.

                                          -  26  -
Чл.52.6.При забелязване на неотстраними нередности и проблеми да уведомява директора на училището.
Чл.52.7.Отговаря за осветлението в училището и контро-лира разхода на ел.енергия.
Чл.52.8.Грижи се за изправността на ел.съоръжения.
Чл.52.9.Изпълнява и друга,възложена му от директора на училището работа по длъжностна характеристика.
Чл.52.10.Работно  време:
през отоплителния сезон
====================
сутрин: 05.00  -  11.00 часа
с следобед:  13.00  -  15.00 часа

         През останалия период  работното време е:
сутрин: 08.00  -  12.00 часа
следобед: 13.00  -  17.00 часа

Чл.53.Помощен  персонал.
Чл.53.1.Всеки работник от помощния персонал отговаря за определен район в сградата на училището и района на двора на училището,които почистват и поддържат съгласно изискванията.
Чл.53.2.Забранява се сухо почистване на класните стаи,
кабинети,работилниците,коридорите и стълбището.
Същите се почистват с влажни кърпи/парцали/.
Чл.53.3.Почистването да се извършва:
Чл.53.3.1.Ежедневно на два пъти – преди започване и след завършване на всяка смяна-за класните стаи,кабинети,

                                        -  27  -
кабинети,коридори,двор,обходни места,като същите се дезинфекцират с разтвор на хлорна вар.
Чл.53.3.2.Всеки учебен час – за коридора и стълбището.
Чл.53.4.Преди всяка смяна да се избърсват с влажни кърпи чиновете,масите,бюрата,столовете и другите мебели.
Чл.53.5.След края на всеки учебен срок да се извършва основно почистване на всички помещения на сградата.
Чл.53.6.Задължават се всички членове на помощния персонал да спазват заповедите на директора на училището за осигуряване на необходимите противопожарни мерки в поверените им класни стаи,канцеларии и други помещения.
Чл.53.7.Всеки от помощния персонал е длъжен да поддържа чистота в определения му район и площ,да изпълнява задълженията си по изготвените графици,да посрещат учениците и упътват граждани и родители,да се отнасят внимателно и културно с учениците.
Чл.53.8.Членовете на помощния персонал включват звънчевата инсталация по предварително приет график.
Чл.53.9.Изпълняват и други,възложени им от директора задачи по длъжностна характеристика.
Чл.53.10.Работно време:
първа смяна:  06.00 – 14.00 часа
втора смяна:  06.00 -  08.00 часа
13.00  - 19.00 часа

 

 

                                        -  28  -
РАЗДЕЛ  VІІІ

   ВОДЕНЕ НА УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

      Чл.54.Класните ръководители редовно и точно водят дневниците на класа,материалната книга,главната книга и книгата на подлежащите,съгласно инструкциите.
Чл.55.На учениците,преместили се в друго училище се издава удостоверение за преместване и за завършен клас и се очаква съобщение за приемането му.
Чл.56.На приети ученици задължително се изисква удостоверението за преместване и за завършен клас.На училището,откъдето идва ученика се изпраща съобщение за неговото приемане.
Чл.57.Движението на учениците се регистрира в документите от класните ръководители под контрола на директора на училището.
Чл.58.Преподавателите задължително внасят в края на работния ден взетия през деня учебен материал в материалната книга.
Чл.59.Дневниците на класовете са носят от самите преподаватели,като същите се подписват своевременно на посочената дата и място.
Чл.60.Дневниците се оформят от класните ръководители един път седмично.
Чл.61.Класните ръководители информират един път месечно родителите за състоянието на учениците – успех,

 

                                           -  29  -
поведение,отсъствия.При направени 10,20,30 и повече отсъствия/неизвинени/ и при получени 3 слаби оценки родителите на тези ученици се информират писмено.
Чл.62.Всички преподаватели изискват от учениците да водят ученическата документация съгласно правилата.
Чл.63.При необходимост учителите попълват статистически данни,отчети и други изисквания от по-горни инстанции.
Чл.64.В училище се води задължителна учебна документация съгласно чл.154 от ППЗНП,Указанията на МОН и другите нормативни документи.
Чл.65.1.Задължителната документация и срока на нейното съхранение са:
Чл.66.1.1.Книга на подлежащите на задължително обучение даца до 16 годишна възраст – 5 години.
Чл.66.1.2.Сведения за организиране дайността в училището за учебната година/Списък-образец № 1/
Чл.66.1.3.Дневник на всяка паралелка – 5 години.
Чл.66.1.4.Материалната книга за взети учебни часове – до следващата финансова ревизия.
Чл.66.1.5.Главна книга за учениците от І-VІІІ клас – постоянен.
Чл.66.1.6.Протоколи от изпитите – 10 години.
Чл.66.1.7.Регистрационна книга за издадени документи за завършена степен на образование – постоянен.
Чл.66.1.8.Входящ и изходящ дневник – 5 години.
Чл.66.1.9.Книга за заповеди на директора-5 години.
Чл.66.1.10.Книга за контролната дейност на училището – 5 години.
-  30  -
Чл.66.1.11.Книга с протоколи от заседанията на ПС на училището – 5 години.
Чл.66.1.12.Инвентарна книга и отчетно-счетоводни форми – съгласно Закона за счетоводството.
Чл.66.1.13.Книга за санитарното състояние-5 години.
Чл.66.1.14.Летописна книга.
Чл.67.Документите се водят и съхраняват от директора на училището и касиер-домакина.
Чл.68.Задължителните документи се попълват прецизно и точно и в срок,определен от директора.

                                  РАЗДЕЛ  ІХ

            ФИНАНСИРАНЕ  НА  УЧИЛИЩЕТО

       Чл.69.Училището се финансира от средства от републиканския бюджет чрез общинския бюджет и собствени приходи.
Чл.69.1.Собствените приходи се получават от: наеми от предоставяне на помещения,имоти и др. дарения и целеви средства от физически и юридически лица. проведени акции с ученици.

     Чл.69.2.Собствените приходи се отчитат в направление
“Образование” и се ползват от училището със съгласието на общината.

 

                                          -  31 -
РАЗДЕЛ  Х

    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1.Този правилник се изготвя на основание § 8 от ППЗНП и чл.139 ал.1 от КТ и е приет на заседание на ПС на училището,проведено на 10 09.2009 година.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на неговото приемане от педагогическия съвет.